Social omsorg

Arbetsstugan, som låg på Storgatan 39. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Sundsvalls Arbetsstuga, som låg på Storgatan 39.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Stadens sociala omsorg: fattigvård, barnavård, nykterhetsarbete och äldreomsorg bedrevs under 1800-talet och 1900-talets början framför allt i de västra delarna av staden. Här fanns Lindgrenska Arbetsinrättningen, Luffarhärberget, Arbetsstugan, barnhem och ålderdomshem.
Social verksamhet har också bedrivits utanför den offentliga sektorn, via välgörenhet men också av religiösa organisationer som Frälsningsarmén och olika föreningar.

”Fattigwården, ordnad efter nu gällande Fattigwårdsförordning, handhafves af en Direktion, som tillser, dels att de på Fattighus intagna der wårdas och med något passande arbete sysselsättes, dels ock att de fattige, som bo i egna eller hyrda rum erhålla nödige bidrag till uppehälle, och att de värnlösa barnen blifwa till uppfostran utackorderade. Några af de sednare blifwa äfwen mot ersättning intagna å det här inrättade Barnhemmet.”
(Församlingens visitationsprotokoll den 5-6 okt 1865.)

Läs mer:
Social omsorg – anteckningar