Kulturmiljö- och byggnadsinventeringar

Byggnadsinventeringarna är de kunskapsunderlag som krävs vid plan- och bygglovsärenden. Inventeringarna omfattar dels landsbygden med Sundsvalls tätorter och landsbygd samt Sundsvalls stenstad (se särskild inventering).

Inventeringarna är gjorda för enskild bebyggelse och bebyggelseområden som har höga kulturvärden och är viktiga för stadens identitet. De ska öka kunskapen kring byggnadens kultur- och arkitekturvärden och kan användas som kunskapsunderlag vid restaurering och utveckling av områden och fastigheter.